Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri
Nr. DATA DE ÎNREGISTRARE PROIECT TITLUL PROIECTULUI
 602 15.02.2021

Mandatarea reprezentantului Comunei Turia în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  ,,AQUACOV pentru   aprobarea modificarii  pretului/tarifului serviciului public de alimentare cu apa potabila  si de canalizare practicat de operatorul regional   Gospodarie Comunala S.A

 1046 03.03.2021  Organizarea pazei comunale în comuna Turia în anul 2021
 1060 04.03.2021  Aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Turia
 1438 23.03.2021  Aprobarea bugetului general al comunei Turia pentru anul 2021
 1569 29.03.2021  Asocierea Comunei Turia cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”
 1900  14.04.2021  Aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AGROSIC Közösségek Közti Társulás
 2029  20.04.2021  Constituirea Comisiei de inventariere a imobilelor construcții la nivelul Comunei Turia pentru actualizarea evidenței fiscale
 2030  20.04.2021  Aprobarea tarifelor de intrare și închiriere a spațiilor din incinta piscinei
 2031 20.04.2021 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a piscinei aflate în inventarul comunei Turia
 2034 20.04.2021 Finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-științifice, sportive, de recreere și de tineret, precum și sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului local pe anul 2021
 2300 06.05.2021 Modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului local al comunei Turia  nr.59/28.09.2011 privind aprobarea participării comunei Turia prin Consiliul local al comunei Turia în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”
 2565  20.05.2021 Aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád - Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás”
 2708  03.06.2021

Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009, a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale A.D.I. ” ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sf.Gheorghe

 3169 15.07.2021 Organizarea și funcționarea Comisiei tehnico-economice a Consiliului local al comunei Turia
 3250 23.07.2021 Asocierea U.A.T. Comuna Turia cu alte unități administrativ teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC - COVASNA
 3833 15.09.2021  aprobarea darii în folosință gratuită a unui bun imobil aflat în domeniul public al comunei Turia
 3845 16.09.2021  Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009, a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale A.D.I. ” ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sf.Gheorghe
 4018 01.10.2021 Insușirea variantei finale a proiectului de steag a comunei Turia
 4202 25.10.2021  Aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna
 4340 08.11.2021  Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022, aprobarea Listei facilităților fiscale acordate contribuabililor pentru impozitele și tacele datorate în anul fiscal 2022, aprobarea Regulamentului privind procedurile de acordare de facilități fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri reduse, pentru aprobarea Regulamentului de impunere și percepere a taxelor speciale în anul 2022, precum și pentru Regulamentul privind procedurile de organizare și emitere în regim de urgență a autorizațiilor de construire în anul 2022
4422 17.11.2021  Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Turia pentru perioada 2021-2027
 4524 26.11.2021  Aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate
 4525 26.11.2021  Aprobarea Calendarului activităților și acțiunilor cultural-sportive al comunei Turia, care se vor desfășura în anul 2022
 4639  08.12.2021 Aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
 4762 20.12.2021  Aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Turia, judetul Covasna
 4917 30.12.2021  Aprobarea organizării rețelei școlare din comuna Turia în anul școlar 2022-2023
 154  18.01.2022  Aprobarea bugetului general al comunei Turia pentru anul 2022
 204  21.01.2022 Aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Turia în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
 516 10.02.2022 Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere  și de tineret, precum și sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului local pe anul 2022
 685 21.02.2022  Aprobarea documentației de urbanism: Plan Urbanistic Zonal-Zonă Locuințe în comuna Turia, satul Turia, județul Covasna și Regulamentul Local de urbanism aferent
 879 03.03.2022  Aderarea Comunei Turia la Asociația Stațiunilor Turistice (AST)
 1379  28.03.2022  Organizarea pazei comunale in comuna Turia in anul 2022
 1380  28.03.2022  Aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2022 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Turia
 1897 22.04.2022 Aprobarea modificarii Statutului reactualizat al Asociatieie de Dezvoltare Intercomunitara Agrosic Kozossegek Kozti Tarsulas
3338  28.07.2022 Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia comercială, aflată în domeniul public al comunei Turia 
 3551 23.08.2022  Aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Turia
 3576  24.08.2022  Aprobarea vânzării prin licitație publică de material lemnos din fondul forestier aflat în proprietatea publică a comunei Turia
 3990  21.09.2022  Rectificarea bugetului local al comunei Turia, aprobat pentru anul 2022
4135  26.09.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr.54/2021 privind asocierea UAT Comuna Turia cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării ADI Zonă Metropolitană TârguSecuiesc-Covasna 
 4481  26.10.2022  Stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2023
 4482  26.10.2022 Aprobarea Statutului Comunei Turia, județul Covasna
 4563  02.11.2022  Aprobarea organizării rețelei școlare din comuna Turia pentru anul școlar 2023-2024
 4564  02.11.2022 Aprobarea Calendarului activităților și acțiunilor cultural-sportive al comunei Turia, care se vor desfășura în anul 2023
 4588 03.11.2022 Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009, a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale A.D.I. ” ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sf.Gheorghe
 4853  24.11.2022  Aprobarea  Raportului de specialitate privind analiza fundamentarii modificării nivelului tarifului de depozitare propus de SC ECO BIHOR  pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deseurilor reziduale și reziduului prestată în cadrul Centrului de Management  Integrat a Deșeurilor-Leț
 4927  05.12.2022 Aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 4995 07.12.2022  Inființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al Comunei Turia, județul Covasna
        2023
 75 09.01.2023  Aprobarea bugetului local pe anul 2023
 292 30.01.2023 Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere  și de tineret, precum și sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului local pe anul 2022
 581  22.02.2023 Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Turia în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
 1511  12.04.2023  Aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2023 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Turia
 2390  17.05.2023  Organizarea pazei comunale în comuna Turia în anul 2023
 2638  12.06.2023 Modificarea și completarea inventarului bunurilor, care aparțin domeniului public al comunei Turia, însușit prin hotărârea Consiliului local nr.31/2002, atestat prin Anexa nr.34 al Hotărârea Guvernului nr.975/2002
 2726  20.06.2023  Înființarea Serviciului de iluminat public în comuna Turia
 2729 20.06.2023 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Turia
 3225 07.08.2023 Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Turia în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” 
 3239  07.08.2023  Aprobarea închirierii prin licitație publică al unor imobile, aflate în administrarea operativă directă al comunei Turia
 3611 12.09.2023  Aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si a altor activitati economice de catre persoanele juridice si persoanele fizicei]n comuna Turia
 3720 22.09.2023 Aprobarea prelungirii valabilității P.U.G. al comunei Turia
 3853  04.10.2023 Aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” SISTEM  INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL COVASNA ”
 3855  04.10.2023 Aprobarea proiectului Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.
3960 12.10.2023 Stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2024
4143 30.10.2023  Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Turia
4210 03.11.2023 Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Turia în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
3974 12.10.2023 Aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” încheiat cu TEGA SA
4233 07.11.2023 Aprobarea modificării și completării Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIILE DE SALURIZARE A LOCALITĂȚILOR ”ECO SEPSI”
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Search

Language