Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
Registrul pentru evidența hotărârilor
Nr. DATA ADOPTĂRII TITLUL HOTĂRÂRII
 2 28.01.2021 Aprobarea  utilizarii   de sume din excedentul anilor precedenti al bugetului local, pentru acoperirea temporara  a golurilor de casa în anul 2021
 3 28.01.2021 Aprobarea Calendarului activităţilor şi acţiunilor cultural-sportive al comunei Turia care se vor desfăşura în anul 2021
 4 28.01.2021 Aprobarea rețelei școlare din comuna Turia pentru anul 2021-2022
 5 28.01.2021 Aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 6 28.01.2021

Aprobarea trecerii în contul chiriei a contravalorii lucrărilor de reparații efectuate de chiriaș la unele bunuri aparținând domeniului privat al comunei Turia

 7 28.01.2021  

Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009, a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale A.D.I. ”ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sf.Gheorghe

 10 28.01.2021  Modificarea H.C.L. nr.60/2005 privind înființarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
 12 15.02.2021  Aprobarea utilizării de sume din excedentul anilor precedenți al bugetului local, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2021
 13 15.02.2021 Aprobarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare provizoriu pentru anul 2021
 14 15.02.2021 Aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actul adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr.128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR SRL
 15 15.02.2021  Soluționarea unor cereri referitoare la scutirea de sub plata impozitului pe clădiri
 17 31.03.2021  Mandatarea reprezentantului Comunei Turia în  Adunarea Generală a A.D.I. AQUACOV pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
 18 31.03.2021  Aprobarea  completării Hotărârilor Consiliului local nr.8/28.01.2021 și nr.9/28.01.2021
 20 16.04.2021  Aprobarea bugetului general consolidat al comunei Turia pentru anul2021
 21 16.04.2021  Aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Turia
 22 16.04.2021  Organizarea pazei comunale în comuna Turia în anul 2021
 24 27.05.2021  Aprobarea contului de încheiere exercițiului bugetar pe anul 2020
 25 27.05.2021  Asocierea Comunei Turia cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării A.D.I. Zonă Metropolitană Târgu-Secuiesc-Covasna
 26  27.05.2021  Aprobarea participării comunei Turia și includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul ”Unități și Instituții de Învățământ de Stat” pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare școală în localitatea Turia, comuna Turia, județ Covasna”
 27  27.05.2021 Aprobarea participării comunei Turia și includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul " Drumuri de Interes Local și Drumuri de Interes Județean " pentru obiectivul de investiții: „ Reabilitare străzi în localitatea Turia, comuna Turia, județ Covasna”
 28 27.05.2021 Aprobarea participării comunei Turia la  “Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban”, în perioada 2021-2024, la ”Programului judeţean pentru reabilitarea și modernizarea bazelor sportive din mediul rural” în perioada 2021 – 2024, la ”Programului judeţean pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2021-2024, la “Programul județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar în perioada 2021-2024, precum și la ”Programul județean pentru reabilitarea, modernizarea clădirilor în care funcționează spații expoziționale sau biblioteci, din mediul rural” în perioada 2021-2024
 29  27.05.2021 Aprobarea mandatării unui avocat pentru reprezentarea intereselor comunei Turia în cauzele civile privind plângerile împotriva unor procese-verbale de soluționare a cererilor de rectificare emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna 
 32 15.06.2021

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere  și de tineret, precum și sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului local în anul 2021

 33 15.06.2021 Aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás 
 34 15.06.2021 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare  a piscinei  aflate în inventarul comunei Turia 
 35 15.06.2021 Aprobarea tarifelor de intrare și de închiriere a spațiilor din incinta piscinei
 36 15.06.2021 Aprobarea constituirii Comisiei de inventariere a imobilelor construcții la nivelul Comunei Turia pentru actualizarea evidenței fiscale 
 37 15.06.2021 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Turia aprobat pe anul 2021
 39 26.07.2021 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Turia aprobat pe anul 2021
 40 26.07.2021 Abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.12/2021 privind aprobarea utilizării de sume din excedentul anilor precedenți al bugetului local, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare a anului 2021
 41 26.07.2021

modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Turia

 42 26.07.2021  Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009, a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale A.D.I. ” ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sf.Gheorghe
 43 26.07.2021 Aprobarea modificării și completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” 
 44 26.07.2021 Reactualizarea componenţei Comisiei comunale Turia de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase
 45 26.07.2021 Nominalizarea agenților economici din rețeaua comercială  a comunei Turia care vor distribui produse raționalizate către populație
 46 26.07.2021 Solutionarea de cereri  referitoare la scutirea de sub plata unor impozite și taxe locale precum și taxe speciale 
 47 26.07.2021 Revocarea H.C.L. nr.25/27.05.2021 privind asocierea Comunei Turia cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării A.D.I. Zonă Metropolitană Târgu-Secuiesc-Covasna
49  25.08.2021  Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Turia aprobat pe anul 2021
50 25.08.2021  Aprobarea Regulamentului de buna gospodărire a comunei Turia, județul Covasna
52  23.09.2021  Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Turia aprobat pe anul 2021
53  23.09.2021  Aprobarea exploatării și valorificării de material lemnos din pădurea proprietatea Școlii Gimnaziale ”Kicsi Antal” din comuna Turia
 54  23.09.2021  Asocierea UAT Comuna Turia cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării  A.D.I. Zonă Metropolitană Tg.Secuiesc-Covasna
 55  23.09.2021  Aprobarea devizului general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente investiției ”Modernizare drumuri de interes local din comuna Turia. județul Covasna”
56  23.09.2021  Aprobarea bugetului local finanțat din venituri prorii și subvenții pentru Școala Gimnazială Kicsi Antal din Turia
 58  07.10.2021  Actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții  ”Extinderea rețea de canalizare în localitatea Turia, comuna Turia, județul Covasna”
 59  07.10.2021 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Turia aprobat pe anul 2021
 61  27.10.2021  Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Turia aprobat pe anul 2021
 62  27.10.2021  Aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al comunei Turia
 63  27.10.2021  Aprobarea cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în localitatea Turia, județul Covasna”
 64  27.10.2021   Aprobarea cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare străzi în Trup Băile Balvanyos  și reabilitare strada nr.4  în localitatea Turia, comuna Turia,  județul Covasna”
 65  27.10.2021  Organizarea și funcționarea Comisiei tehnico-economice a Consiliului local al comunei Turia
 66 27.10.2021  Demolarea unor construcții aflate în domeniul privat al comunei Turia
 68 25.11.2021  Insușirea variantei finale a modelului de  steag a comunei Turia
69 25.11.2021   Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009, a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale A.D.I. ” ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sf.Gheorghe
 70 25.11.2021   Desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Turia în Comisia de evaluare  a probei de interviu, cu ocazia organizării  concursului pentru ocuparea  postului de director în cadrul unității de invățământ preuniversitar de stat în comuna Turia
 72  23.12.2021 Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022,  aprobarea Listei facilităților fiscale acordate contribuabililor pentru impozitele și taxele datorate în anul fiscal 2022, aprobarea Regulamentului privind procedurile de acordare de facilități fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri reduse, pentru aprobarea Regulamentului de impunere și percepere a taxelor speciale în anul 2022, precum și pentru Regulamentul privind procedurile de organizare și emitere în regim de urgență a autorizațiilor de construire în anul 2022
 73 23.12.2021  Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deseurilor in judetul Covasna
 74  23.12.2021 Aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actul adițional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr.128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR SRL
 75 23.12.2021  Actualizarea Organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Turia
 76 23.12.2021  Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Turia aprobat pe anul 2021
                     2022
 2 31.01.2022 Aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Turia pentru perioada 2021-2027
 3 31.01.2022 Aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate
 4 21.01.2022 Aprobarea Calendarului activităților și acțiunilor cultural-sportive al comunei Turia, care se vor desfășura în anul 2022
 5 31.01.2022 Aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
6 31.01.2022 Modificarea HCL 72/23.12.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022,  aprobarea Listei facilităților fiscale acordate contribuabililor pentru impozitele și taxele datorate în anul fiscal 2022, aprobarea Regulamentului privind procedurile de acordare de facilități fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri reduse, pentru aprobarea Regulamentului de impunere și percepere a taxelor speciale în anul 2022, precum și pentru Regulamentul privind procedurile de organizare și emitere în regim de urgență a autorizațiilor de construire în anul 2022
7 31.01.2022 Menținerea la nivelul lunii decembrie 2021 a salariilor de bază și a sporurilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Turia, județul Covasna precum și cadrul serviciilor publice de interes local, subordonate Primarului comunei Turia, județul Covasna
9 09.02.2022 Aprobarea bugetului general consolidat al comunei Turia pentru anul 2022
10 09.02.2022 Modificarea cheltuielilor rectificative legate de proiectul cod SMIS 1147621- Denumire Proiect: Apel de proiecte: Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectivului Specific 2.4 – „Creșterea gradului de utilizare a Internetului”, acțiunea 2.3.3- Secțiunea E-educație
11 09.02.2022 Aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Turia, județul Covasna
12 09.02.2022 Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.63/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi în localitatea Turia, județul Covasna”
13 09.02.2022 Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.64/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare străzi în trup Băile Balvanyos și reabilitare Strada nr.4 în localitatea Turia, comuna Turia, județul Covasna”
15 10.03.2022 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Turia aprobat pe anul 2022
16 10.03.2022 Aprobarea organizării rețelei școlare din comuna Turia pentru anul școlar 2022-2023
17 10.03.2022 Aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Turia în A.G. ADI AQUACOV
18 10.03.2022 Modificarea HCL nr.68/25.11.2021 pentru însușirea variantei finale a modelului de steag a comunei Turia
20 20.04.2022 Rectificarea bugetului local al comunei Turia, aprobat pentru anul 2022
21 20.04.2022 Aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. Zonă locuințe în comuna Turia, județul Covasna și R.L.U. aferent
22 20.04.2022 Aderarea comunei Turia la Asociația Stațiunilor Turistice (AST)
23 20.04.2022 Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere  și de tineret, precum și sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului local în anul 2022
24 20.04.2022 Demolarea unei construcții aflate în domeniul public al comunei Turia
27 20.04.2022 Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ în vederea solicitării finanțării prin programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, conform legislației în vigoare și a racordurilor la sistemul de transport al gazelor naturale
28 20.04.2022 aprobarea participării comunei Turia la   ”Programului judeţean pentru reabilitarea și modernizarea bazelor sportive din mediul rural” în perioada 2021 – 2024, la ”Programului judeţean pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2021-2024, la “Programul județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar în perioada 2021-2024, la ”Programul județean pentru dotarea spațiilor de joacă din mediul rural, în perioada 2021-2024” în perioada 2021-2024, precum și  “Programul județean privind dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru situații de urgență din subordinea consiliilor locale comunale, în perioada 2021-2024
 30  31.05.2022  Rectificarea bugetului local al comunei Turia, aprobat pentru anul 2022
 31  31.05.2022  Aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2021
 32  31.05.2022  Aprobarea modificării Statutului reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Kozossegek Kozti Tarsulas
 33  31.05.2022  Organizarea pazei comunale în comuna Turia în anul 2022
 34  31.05.2022  Aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2022 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Turia
 35  31.05.2022  Acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al Comunei Turia în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare mEconomică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV)
 37 23.06.2022  Aprobarea depunerii proiectului ”Eficientizare energetică sediu Primărie Turia, județul Covasna” și a cheltuielilor aferente proiectului
38 23.06.2022 Revocarea HCL 68/2021 pentru însușirea variantei finale a modelului de steag al comunei Turia
40 27.07.2022  Rectificarea bugetului local al comunei Turia, aprobat pentru anul 2022
41 27.07.2022 Solutionarea de cereri  referitoare la scutirea de sub plata unor impozite și taxe locale precum și taxe speciale 
44 11.08.2022 Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Turia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară”AQUACOV”
45 11.08.2022 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Turia, județul Covasna, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară”AQUACOV”
46 11.08.2022 Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi în localitatea Turia, județul Covasna” aprobat pentru finanțare prin PNI ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate din bugetul local pentru realizarea obiectivului
48 27.09.2022 Rectificarea bugetului local al comunei Turia, aprobat pentru anul 2022
49 27.09.2022 Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu cu destinație comercială, aflat în domeniul public al comunei Turia
50 27.09.2022 Aprobarea scoaterii din funcțiune și casării a unui mijloc fix aflat în domeniul privat  al comunei Turia
53 12.10.2022 Implementarea proiectului: Achizitia unui tractor cu lama de zapada pentru executia de lucrari si servicii publice in comuna Turia, judetul Covasna
54 12.10.2022 Aprobarea depunerii proiectului "Asigurarea de sisteme TIC in comuna Turia, judetul Covasna" si a cheltuielilor aferente proiectului
56 31.10.2022 Aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al comunei Turia pentru anul 2022
57 31.10.2022 Aprobarea scoaterii  din funcțiune și casării a unui mijloc fix aflat în domeniul privat al comunei Turia
58 31.10.2022 Rectificarea bugetului local al comunei Turia, aprobat pentru anul 2022
63 20.12.2022 Aprobarea Statutului comunei Turia
64 20.12.2022 Rectificarea bugetului local al comunei Turia, aprobat pentru anul 2022
65 20.12.2022

Modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009. a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A

66 20.12.2022 Aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor prestată în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeruilor-Leț
67 20.12.2022 Stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2023
68 20.12.2022 Aprobarea Calendarului activităților și acțiunilor cultural-sportive al comunei Turia, care se vor desfășura în anul 2023
               2023
2 26.01.2023 ValidareaDispoziției Primarului nr.157/22.12.2022 pentru aprobarea majorării bugetului local
3 26.01.2023 Aprobarea bugetului local al comunei Turia pe anul 2023
4 26.01.2023 Modificarea Anexei nr.1 al HCL  nr.67/20.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2023
5 26.01.2023 Înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al Comunei Turia, județul Covasna
6 26.01.2023 Aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
7 26.01.2023 Aprobarea organizării rețelei școlare din comuna Turia pentru anul școlar 2023-2024
8 26.01.2023

Stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului comunei Turia, județul Covasna și pentru serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Primarului comunei Turia, județul Covasna

10 28.02.2023 Rectificarea bugetului local al comunei Turia, aprobat pentru anul 2023
11 28.02.2023 Aprobarea, în fază de inițiere a procedurii de atribuire a execuției lucrărilor, a  devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării investiției ”Refacere pod peste pârâul Turia, comuna Turia”
12 28.02.2023 Aprobarea exploatării de material lemnos aflat pe domeniul public al comunei Turia
13 28.02.2023 Delegarea Consiliului Județean Covasna pentru a participa cu proiectul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unor unități de învățământ preuniversitare rurale și a unităților conexe din județul Covasna” la apelul de proiecte Pilonul VI Politici pentru noua generație, Componența C 15 Educație, finanțat din fondurile auropene aferente PNRR în numele și pe seama Comunei Turia
15 21.03.2023 Modificarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru obiectivul de investiții Modernizare strazi în localitatea Turia, județul Covasna, aprobat pentru finanțare prin PNI Anghel Saligny
16 21.03.2023 Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere  și de tineret, precum și sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului local în anul 2023
17 21.03.2023 Aprobarea participării comunei Turia la   ”Programului judeţean pentru reabilitarea și modernizarea  căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2021-2024, la “Programul județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar în perioada 2021-2024, precum și  “Programul județean privind dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru situații de urgență din subordinea consiliilor locale comunale, în perioada 2021-2024
19 25.04.2023 Rectificarea bugetului local al comunei Turia , aprobat pentru anul 2023
20 25.04.2023 Aprobarea menținerii parteneriatului UAT Comuna Turia cu Asociația Angustia Egyesulet
21 25.04.2023 Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Turia în AG ADI ”Aquacov”
22 25.04.2023 Acordul Comunei Turia cu privire la participarea la Programul privind casarea autovehiculelor uzate
24 23.05.2023 Aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2022
26 23.05.2023 Aprobarea volumului de masa lemnoasa care se recolteaza in anul 2023 din fondul forestier proprietatea publica a comunei Turia
27 23.05.2023 Aprobarea DALI si a indicatorilortehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Eficientizare energetica sediu Primarie Turia, judetul Covasna"
28 23.05.2023 Delegarea Județului Covasna pentru a participa cu proiectul "Achizitionare de microbuze electrice pentru elevi in judetul Covasna" la apelul de proiecte Pilonul VI Politici pentru noua generație, Componenta C15. Educatie finantat din fondurile europene aferente PNRR , in numele si pe seama Comunei Turia
29 23.05.2023 Modificarea Anexei HCL 53/12.10.2022
31 28.06.2023 Rectificarea bugetului local al comunei Turia , aprobat pentru anul 2023
32 28.06.2023 Aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Turia, județul Covasna
33 28.06.2023 Organizarea întâlnirilor cu cetățeni și stabilirea programului de audiențe al primarului și a consilierilor locali ai comunei Turia
34 28.06.2023 Delegarea Județului Covasna pentru a participa cu proiectul "Achizitionare de microbuze electrice pentru elevi in judetul Covasna" la apelul de proiecte Pilonul VI Politici pentru noua generație, Componenta C15. Educatie finantat din fondurile europene aferente PNRR , in numele si pe seama Comunei Turia
36 25.07.2023 Implementarea proiectului: Achizitia unui tractor cu lama de zapada pentru executia de lucrari si servicii publice in comuna Turia, judetul Covasna
 37 25.07.2023  Aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului acordat pproiectului "Extindere retea de canalizare in localitatea Turia, comuna Turia, judetul Covasna"
 39  22.08.2023  Rectificarea bugetului local al comunei Turia , aprobat pentru anul 2023
 40 22.08.2023  Organizarea pazei comunale in comuna Turia pentru anul 2023
 41 22.08.2023 Modificarea și completarea inventarului bunurilor, care aparțin domeniului public al comunei Turia, însușit prin hotărârea Consiliului local nr.31/2002, atestat prin Anexa nr.34 al Hotărârea Guvernului nr.975/2002
42 22.08.2023  Infiintarea serviciului de iluminat public
43 22.08.2023 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Turia 
44 22.08.2023 Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 36/2023 privind implementarea proiectului „Achizitia unui tractor cu  lamă de zăpadă pentru execuţia de lucrări şi servicii publice în Comuna Turia, judeţul Covasna "
45 22.08.2023

Soluţionarea de cereri referitoare la scutirea de sub plata unor impozite şitaxe locale precum şi taxe speciale

 47 26.09.2023 Rectificarea bugetului local al comunei Turia , aprobat pentru anul 2023
 48  26.09.2023 Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Turia în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV 
 49  26.09.2023 Aprobarea închirierii prin licitaţie publică al unor imobile, aflate în administrarea operativă directă al comunei Turia
 50 26.09.2023 Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.25/2023 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a Indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii: ,, Reabilitare străzi în trup Baile Balvanyos şi reabilitare strada nr. 4 în localitatea Turia, comuna Turia judeţul Covasna”, aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii ,, Anghel Saligny” , precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate din bugetul local pentru realizarea obiectivului
 51  26.09.2023 Aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiții precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat aferent cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" pentru ”Extinderea sistemului de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv a branşamentelor, conform legislaţiei în vigoare, şi racordurilor la sistemul de transport al gazelor naturale"
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Search

Language