Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
Registrul pentru evidența hotărârilor
Nr. DATA ADOPTĂRII TITLUL HOTĂRÂRII
 2 28.01.2021 Aprobarea  utilizarii   de sume din excedentul anilor precedenti al bugetului local, pentru acoperirea temporara  a golurilor de casa în anul 2021
 3 28.01.2021 Aprobarea Calendarului activităţilor şi acţiunilor cultural-sportive al comunei Turia care se vor desfăşura în anul 2021
 4 28.01.2021 Aprobarea rețelei școlare din comuna Turia pentru anul 2021-2022
 5 28.01.2021 Aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 6 28.01.2021

Aprobarea trecerii în contul chiriei a contravalorii lucrărilor de reparații efectuate de chiriaș la unele bunuri aparținând domeniului privat al comunei Turia

 7 28.01.2021  

Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009, a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale A.D.I. ”ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sf.Gheorghe

 10 28.01.2021  Modificarea H.C.L. nr.60/2005 privind înființarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
 12 15.02.2021  Aprobarea utilizării de sume din excedentul anilor precedenți al bugetului local, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2021
 13 15.02.2021 Aprobarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare provizoriu pentru anul 2021
 14 15.02.2021 Aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actul adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr.128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR SRL
 15 15.02.2021  Soluționarea unor cereri referitoare la scutirea de sub plata impozitului pe clădiri
 17 31.03.2021  Mandatarea reprezentantului Comunei Turia în  Adunarea Generală a A.D.I. AQUACOV pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
 18 31.03.2021  Aprobarea  completării Hotărârilor Consiliului local nr.8/28.01.2021 și nr.9/28.01.2021
 20 16.04.2021  Aprobarea bugetului general consolidat al comunei Turia pentru anul2021
 21 16.04.2021  Aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Turia
 22 16.04.2021  Organizarea pazei comunale în comuna Turia în anul 2021
 24 27.05.2021  Aprobarea contului de încheiere exercițiului bugetar pe anul 2020
 25 27.05.2021  Asocierea Comunei Turia cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării A.D.I. Zonă Metropolitană Târgu-Secuiesc-Covasna
 26  27.05.2021  Aprobarea participării comunei Turia și includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul ”Unități și Instituții de Învățământ de Stat” pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare școală în localitatea Turia, comuna Turia, județ Covasna”
 27  27.05.2021 Aprobarea participării comunei Turia și includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul " Drumuri de Interes Local și Drumuri de Interes Județean " pentru obiectivul de investiții: „ Reabilitare străzi în localitatea Turia, comuna Turia, județ Covasna”
 28 27.05.2021 Aprobarea participării comunei Turia la  “Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban”, în perioada 2021-2024, la ”Programului judeţean pentru reabilitarea și modernizarea bazelor sportive din mediul rural” în perioada 2021 – 2024, la ”Programului judeţean pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2021-2024, la “Programul județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar în perioada 2021-2024, precum și la ”Programul județean pentru reabilitarea, modernizarea clădirilor în care funcționează spații expoziționale sau biblioteci, din mediul rural” în perioada 2021-2024
 29  27.05.2021 Aprobarea mandatării unui avocat pentru reprezentarea intereselor comunei Turia în cauzele civile privind plângerile împotriva unor procese-verbale de soluționare a cererilor de rectificare emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna 
 32 15.06.2021

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere  și de tineret, precum și sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului local în anul 2021

 33 15.06.2021 Aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás 
 34 15.06.2021 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare  a piscinei  aflate în inventarul comunei Turia 
 35 15.06.2021 Aprobarea tarifelor de intrare și de închiriere a spațiilor din incinta piscinei
 36 15.06.2021 Aprobarea constituirii Comisiei de inventariere a imobilelor construcții la nivelul Comunei Turia pentru actualizarea evidenței fiscale 
 37 15.06.2021 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Turia aprobat pe anul 2021
 39 26.07.2021 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Turia aprobat pe anul 2021
 40 26.07.2021 Abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.12/2021 privind aprobarea utilizării de sume din excedentul anilor precedenți al bugetului local, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare a anului 2021
 41 26.07.2021

modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Turia

 42 26.07.2021  Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009, a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale A.D.I. ” ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sf.Gheorghe
 43 26.07.2021 Aprobarea modificării și completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” 
 44 26.07.2021 Reactualizarea componenţei Comisiei comunale Turia de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase
 45 26.07.2021 Nominalizarea agenților economici din rețeaua comercială  a comunei Turia care vor distribui produse raționalizate către populație
 46 26.07.2021 Solutionarea de cereri  referitoare la scutirea de sub plata unor impozite și taxe locale precum și taxe speciale 
 47 26.07.2021 Revocarea H.C.L. nr.25/27.05.2021 privind asocierea Comunei Turia cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării A.D.I. Zonă Metropolitană Târgu-Secuiesc-Covasna
49  25.08.2021  Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Turia aprobat pe anul 2021
50 25.08.2021  Aprobarea Regulamentului de buna gospodărire a comunei Turia, județul Covasna
52  23.09.2021  Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Turia aprobat pe anul 2021
53  23.09.2021  Aprobarea exploatării și valorificării de material lemnos din pădurea proprietatea Școlii Gimnaziale ”Kicsi Antal” din comuna Turia
 54  23.09.2021  Asocierea UAT Comuna Turia cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării  A.D.I. Zonă Metropolitană Tg.Secuiesc-Covasna
 55  23.09.2021  Aprobarea devizului general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente investiției ”Modernizare drumuri de interes local din comuna Turia. județul Covasna”
56  23.09.2021  Aprobarea bugetului local finanțat din venituri prorii și subvenții pentru Școala Gimnazială Kicsi Antal din Turia
 58  07.10.2021  Actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții  ”Extinderea rețea de canalizare în localitatea Turia, comuna Turia, județul Covasna”
 59  07.10.2021 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Turia aprobat pe anul 2021
 61  27.10.2021  Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Turia aprobat pe anul 2021
 62  27.10.2021  Aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al comunei Turia
 63  27.10.2021  Aprobarea cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în localitatea Turia, județul Covasna”
 64  27.10.2021   Aprobarea cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare străzi în Trup Băile Balvanyos  și reabilitare strada nr.4  în localitatea Turia, comuna Turia,  județul Covasna”
 65  27.10.2021  Organizarea și funcționarea Comisiei tehnico-economice a Consiliului local al comunei Turia
 66 27.10.2021  Demolarea unor construcții aflate în domeniul privat al comunei Turia
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Search

Language